ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဥ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၂)

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ် အတွဲ(၁) အမှတ်(၂) ကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share