အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ (ပေါ်လစီ) ဆိုင်ရာအခြေခံမူများ

ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကို ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျထိန်းချုပ်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူများကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

နိုင်ငံရေးမူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေခြင်း

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများသည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများသည် တန်းတူညီမျှရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေး ဆိုသော ဖက်ဒရယ်တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

ဦးဆောင်မှု

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးသည် အရပ်သားများဖြစ်ရမည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးသည် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ၊ တပ်မတော် (နိုင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ) ကို စီမံအုပ်ချုပ်၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။

အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်ရမည်။

နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးက အဆိုပြုတင်သွင်းလာသူကို တပ်မတော် (နိုင်ငံတော်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ) ၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ရမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုလိုက်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး မရှိစေရ။

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်တွင် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ အရပ်သားကျွမ်းကျင်သူများလည်း ပါဝင်စေရမည်။

၁၀

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် အများပြည်သူအား အသိပေးခြင်းနှင့် အကြံဉာဏ်များရယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအပေါ် ဥပဒေဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု

၁၁

ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အရပ်ဖက်မှ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု ရှိရမည်။

၁၂

ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ခွဲဝေမှုကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။

၁၃

ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်သည် ယင်းအသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့် ရှိစေရမည်။

၁၄

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကော်မတီ သို့မဟုတ် လွှတ်တော်နှင့် ညှိနှိုင်းမှု ရှိရမည်။

ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအပေါ် တရားရေးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု

၁၅

စစ်ဖက်ဆိုင်ရာက အရပ်သားများအပေါ်ကျူးလွန်သည့် မည်သည့်ပြစ်မှုကိုမဆို အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများတွင် ကြားနာစစ်မေး တရားစီရင်ရမည်။

၁၆

စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ပြည်သူအပေါ် နစ်နာမှုဖြစ်စေကြောင်း သံသယရှိပါက စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက စုံစမ်းစစ်ဆေး တရားစီရင်ရုံသာမက အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကလည်း အလားတူ စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။

ကာကွယ်ရေးကိစ္စများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း

၁၇

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ (by laws ခေါ်စာဆင့်စာဥပဒေများ) ကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၈

မတူကွဲပြားပြီး ဆက်စပ်မှုရှိသော ဌာနခွဲများ၏ သီးခြားလုပ်ငန်းနှင့် တာဝန်များကို ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖော်ပြထားရမည်။

၁၉

တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံကို သတ်မှတ်ဖော်ပြရမည်။

၂၀

သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများနှင့် ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများအတွက် လိုက်နာရန် လက်ကိုင်စာအုပ်များထားရှိရမည်။

၂၁

ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်ပြရမည်။

နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားသည့် ဥပဒေများ၊ ကျင့်ထုံးများကို လိုက်နာခြင်း

၂၂

နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် မဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတကာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်နာရမည်။

၂၃

စစ်ပွဲများတွင် ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာရမည်။

၂၄

သတင်းမီဒီယာများသည် သတင်းများကို လွတ်လပ်စွာရယူခွင့်ရှိရမည်။

ရာထူးများနှင့် တာဝန်များ သတ်မှတ်ခြင်း

၂၅

ရာထူးနှင့်တာဝန်များကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များကို ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရမည်။

၂၆

ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ရာထူးတာဝန်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရာတွင် လူမျိုးအရဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၇

ကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ရာထူးတာဝန်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရာတွင် လိင်အရဖြစ်စေ၊ လိင်တိမ်းညွှတ်မှုအရဖြစ်စေ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုမရှိစေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။

ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်များခွဲဝေခြင်း

၂၈

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သီးခြားကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

၂၉

ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။

၃၀

သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဌာန၏ စာရင်းစစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရမည်။

၃၁

နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးမူဘောင်ပေါ်အခြေခံပြီး ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် လျာထားချက်ကို ရေးဆွဲရမည်။

၃၂

လွှတ်တော်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းသည့် အသုံးစရိတ်ကို စိစစ်ခြင်း၊ လျှော့ချခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ထိရောက်သည့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

၃၃

နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေများ၊ ကျင့်ဝတ်ကျင့်ထုံးများနှင့်အညီသာဖြစ်ရမည်။

၃၄

ကာကွယ်ရေးကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိရောက်စေရန် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းရမည်။

၃၅

နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိရမည့်အပြင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့များတွင်လည်း ပူးပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရှိစေရမည်။