ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှု

 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်။
 • ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအာဏာ (Decision making authority) သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် ဒုဝန်ကြီးများထံတွင်ရှိသည်။
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် မူဝါဒ၊ စီမံချက်၊ အရင်းအမြစ် ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် မဟာဗျူဟာ လမ်းညွှန်ချက်များပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးများသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများချမှတ်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်များရေးဆွဲခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်၏ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် အထူးအကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း (ကာကွယ်ရေးအကြံပေး)
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း
 • အစိုးရအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (နိုင်ငံရေးတာဝန်)
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အကြီးအကဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကာကွယ်ရေး ဒု-ဝန်ကြီးများ၏ တာဝန်များ

 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ဖွဲ့စည်းထားသော ဦးစီးဌာနများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပေးရန်
 • ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်စား ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရန်